Panel 27: The Bon Differences

PANEL 27: THE BON DIFFERENCES

Convenor: Tsering Thar

MONDAY 22 – TUESDAY 23 JULY

 

DAY ONE

 

9:00-9:30 Managing Bonpo Monastic Community: with special reference to performance of ‘cham  in contemporary Amdo Shar-khog

Kengo Konishi

9:30-10:00 The Bonpo sman sgrub ritual

Anna Sehnalova

10:00-10:30 The Annual Klu gtor ritual  in Jarkhot, Mustang

Colin Millard

 

10:30 – 11.00

 

Tea and Coffee

 

11.00-11:30 The “Descent of Blessings”

Dpal mo skyid

 

11:30-12:00 Study on Shang shung and its Territory in Tibetan Texts

Tsering Thar

12:00-12:30 ཁྱུང་མོ་དགོན་པའི་སྔར་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་སྐོར་གླེང་བ། [The history of Khyung mo Bon Monastery and its present function in Khri ka]

Tri Yungdrung

12:30 – 2:00

Lunch

 

2:00-2:30 བོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་འཕྲེང་བའི་སྐོར་ལ་གསར་དུ་དཔྱད་པ། [Recent research in connection with the Bon tradition, on the subject of rosaries (‘phreng ba)]

Geshe Tsewang Gyaltsen

2:30-3:00 བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ནང་ཚན་བཟོ་རིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བོན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཆོད་རྟེན་སྐོར་གྱི་རྣམ་བཤད་སྐྱ་རེངས་འོད། [Dawn Light: An explanation of the maṇḍalas and stūpas of the Bonpos, in relation to the science of arts and craft (bzo rig), one of the five sciences according to Tibetan tradition]

Geshe Monlam  Wangyel Gurung

3:00-3:30 གནའ་བོའི་བོན་ལུགས་ཀྱི་གཏེར་བུམ་སྦས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ། [How Treasure Vases (gter ‘bum) were concealed in the ancient Bon Tradition]

Bstan pa’i rgyal mtshan

3:30–4:00

Tea and Coffee

4:00–4:3A0 མདོ་སྨད་མདའ་ཚང་ཡུལ་གྱི་བོན་གྱི་གནའ་དཔེ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྐྱེ་སྒོ་གཅོད་པའི་སྐོར་དཔྱད་པ། [Blocking the Gates of Rebirth According to an Ancient Bon Text from Mda’ tshang in East Tibet]

‘Go ba dge bshes

   

 

 

DAY TWO

9:30-10:00 ཞང་ཞུང་སྟག་སྣ་རྒྱལ་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཆེ་དྲུག་གི་ནང་ཚན་གྲུབ་ཐོབ་སྤ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་རིམ་བྱུང་ལ་དཔྱད་པ། [Examining the Successive Histories of Grub thob Sba, in one of the Six Major Lineages of Yungdrung Bon Connected with Zhang zhung stag sna rgyal po]

Blo gros rgyal mtshan

10:00-10:30 ཞང་ཞུང་སྨར་ཆུང་གི་ཡི་གེ་བྱུང་རིམ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ། [On the Development of the Zhang zhung smar chung Script]

Rin spung Tshul khrims bstan ’dzin

 

10:30 – 11.00

Tea and Coffee

 

11.00-11:30 དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་བོན་གྱི་བརྔན་ཡིག་དང་དམངས་སྲོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་གླེང་བ། [On the Connection Between Widely Disseminated Bon brngan texts and Popular Customs]

Sangs rgyas bkra shis

11:30-12:00 བོན་གྱི་དཔེ་རྙིང་༼སྲིད་པའི་མཛོད་ཕུག་༽གི་ངོ་སྤྲོད་དང་དེའི་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ། [An Introduction to the Ancient Bon Text Srid pa’i mdzod phu and Some Comments on the Potential Value of Further Research]

Shaho Tamding

12:00-12:30 བོན་གྱི་སྲིད་པའི་རྒྱལ་མོ་དང་བན་དེའི་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་མིན་གྱི་ཐད་དཔྱད་བསྡུར་རགས་ཟིན། [Notes on an Inquiry into whether Bon Deity Srid pa’i rgyal mo and Buddhist Deity Dmag zor rgyal mo are Identical]

Shonu Dhondup

12:30 – 2:00

Lunch

2:00-2:30 ཕ་མཚུན་སྒྲ་བླ་གཡང་སྐྱོབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱྭ་གཡང་ལ་དཔྱད་པ། [A Discussion of Prosperity (phywa g.yang) based on the Prosperity-Guarding Ritual of Pha btsun sgra lha]

Geshe Dangsong Namgyal

2:30–3:00 གནའ་རབས་མངའ་མཛད་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་སྟགས་དང་བསམ་བློའི་འཕེལ་

འགྱུར་གླེགས་པ།

Sangs rgyas mkhar (Khri bso bstan)

3:00–3:30 གནས་ཆེན་གངས་དཀར་ཏི་སེ་དང་བླ་མཚོ་མ་པང་གཡུ་མཚོ་

གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ཅུང་ཙམ་གླེང་བ།

A krong rin chen rgyal mtshan